15/6/51

ความคาดหวังในการเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษา

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ ID PLAN เพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพครู และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองนี้ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆ ในการพัฒนานักเรียนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในการคิด รวมถึงทักษะในด้านต่างๆ ของนักเรียนซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และไม่ผ่านการประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5 ในการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องมองกลับมาที่ครูก่อน เมื่อครูได้พัฒนาตนเอง มีกระบวนการคิดท่เป็นระบบและนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนานักเรียน จึงน่าจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: