6/6/52

คำอธิบายรายวิชาสัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา

แนวการสอน

4007901 การสัมมนา ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
เวลา 15.00 – 17.00 ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา
ผู้สอน ดร. หัสชัย สิทธิรักษ์ ดร. สุมาลี เลี่ยมทอง ดร.จิต นวลแก้ว

คำอธิบายรายวิชา
การสัมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา1 ศึกษางานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ อภิปรายสังเคราะห์ปํญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับต่างๆ ติดตามผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำผลการค้นคว้า และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาอภิปรายอย่างมีเหตุผล ฝึกการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

สัปดาห์ 1-4 วันที่ 6 มิถุนายน 2552
สัปดาห์ 5-8 วันที่ 4 กรกฏาคม 2552
สัปดาห์ 9-12 นำเสนอครั้งที่1 วันที่ 1 สิงหาคม 2552
สัปดาห์ 13-15 นำเสนอครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2552

กิจกรรมการเรียนเรียน
1. นำเสนอบทความเกี่ยวกับการทำผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น (ในรูปโปสเตอร์หรือนำเสนอผ่านทางเว็บล็อก)
2. นำเสนอบทความทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่สนใจและพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ (ทุกคนต้องนำเสนอ)

การประเมินผล
-จากการประเมินของผู้เข้าร่วม
-จากบันทึกรายการโดยผู้สอน
โดยได้รับระดับการเรียนเป็น
ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่านยอดเยี่ยม

เอกสาร ฐานข้อมูลที่เกียวข้อง
วารสารทางวิทยาศาสตร์ ตามชื่อเรื่อง ผู้แต่งในฐานข้อมูลในเว็บล็อก
http://vitarticle.blogspot.com
ฐานข้อมูล The Wilson Web Solution
ฐานข้อมูล ISI Web of Science
ฐานข้อมูล ProQuest Information and Learning: Digital Dissertations and Theses
ฐานข้อมูล IEEE Xplore
ฐานข้อมูลวารสาร วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัย