14/12/50

วิทยาศาสตร์ศึกษา ศึกษาในเรื่องใด

วิทยาศาสตร์ศึกษา เกี่ยวกับเรื่องใด
วิสัยทัศน์
แหล่งเรียนรู้
เนื้อหา
หลักสูตร
วิธีการการออกแบบ
แผนการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
เนื้อหาหลัก และรายวิชา
การจัดการเรียนการสอน
การวัดการประเมินผล

ไม่มีความคิดเห็น: