13/12/50

แนะนำโปรแกรมวิทยาศาสตร์ศึกษา

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

โดยที่หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นโปรแกรมการเรียนในภาควิชาวิทยาศาสตร์ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2551 ในแขนงวิชา เคมี ชีวะ และฟิสิกส์ จำนวน 30 คน มีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมีจิตสำนึกทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และเป็นผู้นำในการนำความรู้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยี ทางการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ให้เป็นผู้ใผ่รู้สามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. มีความรู้ความสามารถในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งแขนงและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ
3. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายสู่ชุมชนและท้องถิ่นได้

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดในประกาศรับสมัคร

การคัดเลือกเข้าศึกษา
1. พิจารณาจากใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2. พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานหรือกิจกรรมในขณะเรียน
3. การสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
4. พิจารณาจากกรอบความสนใจที่ต้องการพัฒนาในการเข้าศึกษา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

ข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษา
จำนวนหน่วยกิจที่เรียน 37 หน่วยกิต ที่จะต้องเรียนให้ได้การรับรองผลการเรียนไม่น้อยกวาระดับ 3 จากระดับเต็ม 4 มีรายละเอียด ดังนี้
-รายวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 11 หน่วยกิต
-รายวิชาวิทยาศาสตร์ 9 หน่ายกิต ราย
-รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 หน่วยกิต
-รายวิชาระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 3 หน่วยกิต และ
-วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -การสอบรวบยอด

การรับสมัคร
1.รับใบสมัคร ณ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.sct.nstru.ac.th/
3. เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 15000 บาท ดูรายละเอียดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

กำหนดการเปิดการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ ในบางวัน ตั้งแต่ 15.00 น. และตามที่ตกลงในแผนการเรียนการสอน

ทรัพยากรการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือ วารสาร และวิทยานิพินธ์ที่รวบรวมไว้จำนวนมาก รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียทั่งที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยและในส่วนของคณะที่มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนทางวิทยาศาตร์ เป็นที่ซึ่งมีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับมหาวิทยาลัยทีดำเนินการโดยศูนย์วิทยบริการและสารสนเทศ ซึ่งได้จัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออิเตอร์เนตที่พร้อมที่ใช้ในการสืบค้น เรื่องและเนื้อหาที่ต้องการ มีโต๊ะที่นั่งเพื่อให้สะดวกในการทำงานกลุ่ม
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับคณะให้บริการ เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการ e_Learning ที่ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนออนไลน์สนับสนุนการเรียนในชั้นตามปกติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จะให้บริการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกสาข รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ในรูปของเว็ปบล็อกที่มีการโฟสท์เข้ามาในระบบเครื่องข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนในระดับบันฑิตศึกษา ให้มีบล็อกและโฮมเพจซ์ของตัวเอง
กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์โดยสรุป เพื่อสนับส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการตลอดจน การปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน
ติดต่อขอรายละเอียดได้ ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโดย ดังนี้
เขียนมาที่ ดร. หัสชัย สิทธิรักษ์ หรือ ผศ. รัตยากร ไทยพันธ์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลข 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ 086 9443475 โทรศัพท์ และโทรสาร 075377443
Email sittirug@Gmail.comโฮมเพจซ์วิทยาศาสตร์ศึกษา http://nstrusced.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น: