31/5/55

นวัตกรรมที่ไม่ผ่านการประเมิน


นวัตกรรมที่ไม่ผ่านการประเมิน
นวัตกรรมที่ไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555  
เป็นชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  การเปลี่ยนแปลงของสาร และวงจรไฟฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของนางกุหลาบ  หนูนะ  ข้าราชการครู โรงเรียนวัดทุ่งแย้  อำเภอเมือง  
ส่งผลงานเมื่อวันที่ 13  ธันวาคม  2553  นับถึงวันที่ประกาศผล  เป็นเวลา  1 ปี  5  เดือน 12 วัน หรือ 17 เดือน  12 วัน 
  
  นับตั้งแต่วันที่ส่งผลงาน  จนถึงวันนี้  ดิฉันก็ยังไม่ทราบเลยว่าผู้ตรวจเป็นใคร   แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีว่าผลงานที่ส่งไปนั้นผ่านการเรียนรู้ของนักเรียน มาแล้ว การทำรายงาน(วิจัย) ดิฉันก็ได้ใช้ความรู้จากการศึกษาปริญญาโท  วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นหลัก  ประกอบกับ  คุณวิรัตน์  สกุณา  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  ที่รับผิดชอบเรื่องผลงานทางวิชาการของครู  พูดอยู่เสมอ  พูดทุกครั้งที่มีการประชุม ว่า  จะดูแลครูที่ทำผลงานเป็นอย่างดี  ดิฉันจึงมั่นใจว่า  ผลงานที่ส่งไปนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์  หรือไม่ก็ต้องได้ปรับปรุงเพราะดิฉันมีความมั่นใจในผลงานของตนเอง

  
  กุหลาบ  หนูนะ

ไม่มีความคิดเห็น: